021-88915071   0919-106-9419
خدمات دامنه


چنانچه می خواهید برای شرکت خود سایت ایجاد نمائید، اولین قدم ثبت یک نام برای سایت می باشد و به این نام که به صورت انحصاری ثبت می شود دامنه یا Domain گفته می شود .
هر نام از دو قسمت تشکیل شده است که با نقطه ازهم جدا می شوند . قسمت اول ، بخش اصلی نام بوده که می تواند مطابق با نام مجموعه و یا نوع کار آن باشد (به شرطی که توسط مجموعه دیگری گرفته نشده باشد) و قسمت دوم شناسه نام و یا پسوند می باشد .
شرکت نوژان ارائه دهنده سرویس ثبت دامنه مطابق با استاندارد جهانی به نام شخص یا مجموعه مالک می باشد .

پسوند/اعتبار سالیانه 2 ساله 5 ساله 9 ساله
COM 15 30 75 135
NET 18 36 90 162
ORG 18 36 90 162
CO 33 66 165 297
ae 53 - - -
de 13 - - -
biz 21 42 105 189
IR 16,000 - 80,000 -

تعرفه ها (مبلغ دامنه ir بر حسب تومان و مابقی مبالغ بر حسب دلار می باشد )