021-88915071   0919-106-9419
1 2 3 4 5

مراحل طراحی سایت


01


انتخاب نام دامنه با استفاده از مشاوره کارشناسان شرکت نوژان

02


برگزاری جلسه اولیه جهت بررسی نیازها و اخذ اطلاعات

03


آماده سازی طرح گرافیکی با تصویب نهایی طرح از سمت شما

04


پیاده سازی، ایجاد صفحات داخلی و ورود اطلاعات

05


فعالسازی و برگزاری جلسه آموزشی جهت به روز رسانی سایت


بررسی آزاد بودن دامنه

جستجو www.

جدیدترین پروژه های نوژان

پروژه های بیشتر

همکاران نوژان