021-88915071   0919-106-9419
تعرفه های خدمات طراحی وب سایت


تعرفه های طراحی وبسایت با وردپرس

پکیج قیمت به ریال
سایت شخصی از 9/000/000
سایت شرکتی از 13/000/000
سایت فروشگاهی از 16/000/000

تعرفه های طراحی وب سایت های داینامیک

پکیج قیمت به ریال
Fawb classic 18/000/000
Fawb php version 1 38/000/000
Fawb php version 2 68/000/000

تعرفه طراحی وب سایت های استاتیک HTML

تعداد دامنه تعداد ایمیل تعداد صفحات داخلی
1 عدد 1 عدد 5 عدد
6/000/000 ريال